''Als programmaleider houd ik mij bezig met het verbinden van mens en natuur.''

Ingeborg Visscher, programmaleider Natuur voor Elkaar
Afdeling Natuur & Milieu

''Voordat ik bij de provincie aan de slag ging werkte ik landelijk als programmamanager in de jeugdhulp bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Daar heb ik het Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd opgezet en geleid. Een pittige klus met veeleisende overheden. Vervolgens heb ik in maart 2021 bewust de switch gemaakt naar provinciaal programmaleider op het gebied van Natuur en Samenleving. Bij de sollicitatieprocedure ben ik echt getest op vaardigheden en capaciteiten en dat telde zwaarder mee dan of ik al ervaring had met natuurbeleid. Dat was voor beide partijen spannend, maar het heeft goed uitgepakt. Ik werk nu al twee jaar met veel plezier bij de provincie.''

Van de Randstad naar de provincie 

''Op mijn twintigste vertrok ik van Overijssel naar de Randstad. Ik heb daar Kunstgeschiedenis en Geschiedenis gestudeerd en ging op zoek naar het avontuur in de grote stad. En nu, 20 jaar later, ben ik weer terug in mijn geboortestad Deventer. Toen ik ruim 2 jaar geleden de vacaturetekst voor programmaleider Natuur voor Elkaar bij de provincie Overijssel las dacht ik ‘wauw,’ zó positief van toon!’ Niet opgezet vanuit een crisisgedachte, wat ik gewend was bij de jeugdhulp, maar vanuit een trots op wat we hier hebben en doen. En vanuit een positieve energie. Dat vind ik nog steeds een grote verworvenheid van dit programma.'' 

''Ik heb er destijds bewust voor gekozen om het nationale werkniveau in Den Haag te verruilen voor een baan bij provincie Overijssel, omdat ik de indruk heb dat ik provinciaal meer ruimte heb om samen met het team impact te maken én aansluiting te vinden bij inwoners en maatschappij. Dat de provincie dit als een serieuze opgave ziet blijkt wel uit het programma Studio Vers Bestuur. Ik was best wel verbaasd hoor toen ik begon bij de provincie, dat er zoveel ruimte is voor vernieuwende aanpakken. Dat kwam niet overeen met mijn beeldvorming van ‘stoffige bureaucratie’ en een onzichtbare provinciale overheid.''

Met de Groene Karavaan door Overijssel 

''Laat ik daar maar direct een concreet voorbeeld van geven uit ons eigen team. Met Natuur voor Elkaar werken we aan het verbinden van mens en natuur. Twee jaar lang lockdowns stond voor ons het contact met de natuur en de samenleving flink in de weg. Toen dit eenmaal voorbij was, wilden we een inhaalslag maken en gehoor geven aan de maatschappelijke roep dat de overheid teveel op afstand staat. We hebben besloten in ons laatste uitvoeringsjaar actief naar de inwoners toe te stappen en samen met hen en onze partners een Groene Karavaan te organiseren die door de provincie trekt''

''Vier keer strijken we neer. We zijn begonnen in Salland, zijn op dit moment actief in het Vechtdal, vervolgen de karavaan in Noord-West Overijssel en eindigen van de zomer in Twente. Het doel? Dat zijn er meerdere: lokale netwerken samenbrengen, de opbrengst van ons programma delen met inwoners en andere belanghebbenden, lokale burgerinitiatieven, ondernemers en organisaties in de etalage zetten, lokaal vergroeningsacties houden en mensen op een inspirerende manier laten ervaren dat de natuur erbij hoort. Of dat nu is door met een ervaren verhalenverteller op stap te gaan in je eigen omgeving of door een diner pensant aan te bieden voor politici en bestuurders over natuurinclusief bouwen. We kunnen allemaal iets doen.''

Het programma is te bekijken via: https://www.natuurvoorelkaar.nl/project/34/de-groene-karavaanVerwijst naar een andere website  

Sfeerimpressie van de eerste Groene Karavaan in Salland

Afbeelding van de video 'Regio Salland' (Sfeerimpressie Groene Karavaan)

Het programma Natuur voor Elkaar

''Natuur voor Elkaar komt voort uit de decentralisatie van het natuurbeleid naar de provincies. Eén van de doelstellingen van de provincie was om natuur en maatschappij dichter bij elkaar te brengen. In Overijssel is een brede beweging van de grond gekomen die als Natuur voor Elkaar allerlei vergroeningsinitiatieven in de samenleving stimuleert en faciliteert. Hier zijn we in 2018 mee begonnen. Dit betekende veel experimenteren, pionieren en gezamenlijk leren, om daarna de opgedane kennis te delen zodat deze ook breder benut kan worden.''

''Gaandeweg zie je dat we ook zijn gaan investeren in het opbouwen van lokale en regionale netwerken (zoals de Groene Lopers, met zorgorganisaties en met gemeenten) en deze te faciliteren. We bouwen steeds meer aan coalities en relaties met andere domeinen om zo ons bereik te vergroten. We doen dit vanuit een ambitie om het natuurinclusief werken en denken concreet te maken in Overijssel. Kenmerken van de aanpak van Natuur voor Elkaar zijn: laagdrempelig, nadruk op “doen”, enthousiasmeren, samen ontwikkelen, ‘learning bij doing’ en het aanreiken van handvatten.''

''Bijzonder aan dit programma is dat de provincie niet alleen meedoet als financier, maar ook meewerkt in de uitvoering. De provincie is daarmee één van de partners in een breed netwerk. Organisaties als Landschap Overijssel, Natuur en Milieu Overijssel, IVN en het Oversticht geven vorm aan de uitvoering op basis van hun netwerken en expertise. We hebben daarmee ook een gezamenlijke zoektocht te gaan; hoe geven we de samenwerking vorm binnen Natuur voor Elkaar? Het is immers een nieuwe vorm van samenwerken, maar dat maakt het ook interessant.''

Afbeelding video 'Natuur voor Elkaar'

Mijn rol als programmaleider

''Als programmaleider zie ik het als mijn belangrijkste taak om ervoor te zorgen dat Natuur voor Elkaar zich door ontwikkelt en dat onze resultaten zichtbaar zijn. We staan voor een vernieuwende aanpak en dat betekent ook samen zoeken naar wat werkt. Het is geen kwestie van ‘hier is je opdracht, nu kun je het gaan implementeren’. Er moet ook ruimte zijn om te constateren dat de ene manier beter werkt dan de andere en dat we op basis daarvan onze aanpak bij kunnen stellen. We hebben het huidige programma net geëvalueerd en dat levert zinvolle lessen op voor een eventueel vervolg.''

''Daarnaast is de rol van programmaleider er één waarin je dagelijks een spiegel krijgt voorgehouden. Er is in onze maatschappij een hoge werkdruk en veel stress en onzekerheid. Met Natuur voor Elkaar willen we iets positiefs in de wereld zetten wat zowel mensen als natuur helpt om gezonder in het leven te staan. Maar het is ook iets waar ik oog voor wil hebben in het dagelijkse contact met de mensen om mij heen. Wat heb jij nodig om je werk goed uit te kunnen voeren? En lukt dat in onze samenwerking? Ik moet er zelf ook voor waken dat leven en werk niet worden gereduceerd tot een to-do list die ik heb af te werken. Het contact van mens-tot-mens staat voorop. Gelukkig is hier binnen de eenheid Natuur en Milieu veel aandacht voor.''

Natuurinclusief 

''Natuur voor Elkaar is nu vijf jaar onderweg en er is steeds meer aandacht voor de meerwaarde van natuur, ook in de leefomgeving van de mens. Er is een landelijke Agenda NatuurinclusiefVerwijst naar een andere website opgesteld en er komt een Basiskwaliteit Natuur. Je ziet dat de biodiversiteit steeds hoger op de agenda komt, ook in de vorm van Europese wetgeving. Met Natuur voor Elkaar hebben we al veel praktijkervaring opgedaan hoe je natuur een plek kunt geven in allerlei andere opgaven, zoals in de bouw, in je eigen bedrijf, in de zorg of in de vorm van een groen schoolplein. Dit biedt een mooie basis voor Overijssel om voort te bouwen aan een eigen agenda Natuurinclusief.''

''De partners in onze stuurgroep hebben hiertoe ook een oproep gedaan richting de lijsttrekkers voor de komende verkiezingen: ‘Blijf investeren in Natuur voor ElkaarVerwijst naar een andere website!’ Overijssel is een aantrekkelijke provincie met veel natuur en als provincie horen we bij de koplopers als het gaat om het ontwikkelen van natuurinclusieve praktijken. Daar mogen we best trots op zijn en wij bouwen er graag op voort.''

“Klop bij me aan!’’ 

''Ben je nieuwsgierig geworden, of heb je goede ideeën hoe we Overijssel natuurinclusief kunnen maken? Ligt je hart bij de natuur en wil je weten of werken bij de provincie Overijssel iets voor jou is? Stuur gerust een berichtje via LinkedIn. Verwijst naar een andere websiteEn wie weet gaan we samen aan de slag om Overijssel natuurinclusief te maken!''