Privacyverklaring sollicitatieprocedure burgemeestersambt

De provincie Overijssel gaat zorgvuldig en conform wetgeving met uw persoonsgegevens om. De bescherming van deze gegevens is geregeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)Verwijst naar een andere website. De AVG heeft tot doel de privacy van burgers te beschermen. In deze privacyverklaring geeft de provincie Overijssel aan hoe zij met uw persoonsgegevens omgaat.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens die iets vertellen over u of die met u in verband kunnen worden gebracht. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn uw naam, telefoonnummer of uw e-mailadres. Maar ook het IP-adres van uw computer of uw Burgerservicenummer.

Waarom verzamelt de provincie Overijssel persoonsgegevens?

De provincie Overijssel verzamelt uw persoonsgegevens voor het begeleiden van de sollicitatieprocedure naar het burgemeestersambt. Na een eventuele benoeming tot burgemeester kunnen verzamelde persoonsgegevens ook gebruikt worden voor functioneringsgesprekken, klankbordgesprekken, ontslag en herbenoeming.

Het organiseren van het proces rond de benoeming van een burgemeester is een taak van algemeen belang die aan de Commissaris van de Koning van de provincie Overijssel is opgedragen. De verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk voor het uitvoeren van deze taak van algemeen belang.

Welke persoonsgegevens verzamelt de provincie Overijssel bij de sollicitatieprocedure naar het burgemeestersambt?

Voor de sollicitatieprocedure naar het burgemeestersambt heeft de provincie Overijssel enkele persoonsgegevens van u nodig. Deze vragen wij rechtstreeks bij u op of halen wij uit registers. Het gaat dan onder andere om uw NAW-gegevens, contactgegevens, geboortedatum- en plaats, relevante werkervaring en motivatie. Ook worden er strafrechtelijke gegevens over u uit het justitiële documentatieregister van het ministerie van Veiligheid en Justitie opgevraagd, als wij dat nodig hebben voor de selectie. Hiervoor heeft u de provincie Overijssel bij uw sollicitatie toestemming gegeven. Van de kandidaat die benoemd wordt tot burgemeester wordt het Burgerservicenummer (BSN) opgevraagd. In voorkomend geval is het mogelijk dat wij ook andere categorieën persoonsgegevens bij u opvragen, maar alleen als dat noodzakelijk is voor het begeleiden van de sollicitatieprocedure naar het burgemeestersambt.

Hoe beschermen we uw persoonsgegevens?

De provincie Overijssel moet en wil voldoen aan de wet- en regelgeving voor het verwerken van persoonsgegevens. Dat betekent onder andere dat de provincie Overijssel alleen uw persoonsgegevens verwerkt als daar een wettelijke grondslag voor aanwezig is.

Daar komt bij dat de provincie Overijssel zorgvuldig en vertrouwelijk met uw persoonsgegevens omgaat. Zij heeft de plicht om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onbevoegde toegang of onrechtmatig gebruik. De provincie gebruikt hiervoor technische beveiligingsmaatregelen. Daarnaast hebben alle provinciale medewerkers een geheimhoudingsplicht en worden de medewerkers getraind in hoe ze veilig met persoonsgegevens kunnen omgaan. Toegang tot uw persoonsgegevens wordt alleen gegeven aan medewerkers die uw persoonsgegevens nodig hebben voor hun werk.

Hoelang bewaren we uw persoonsgegevens?

De provincie Overijssel bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel en volgt daarbij de ArchiefwetVerwijst naar een andere website (en de zogenaamde selectielijsten) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Het delen van persoonsgegevens

De provincie Overijssel deelt uw persoonsgegevens met andere organisaties als ze dat wettelijk verplicht is of dat noodzakelijk is voor de sollicitatieprocedure. Het gaat daarbij in ieder geval om de volgende partijen:

  • De vertrouwenscommissie uit de gemeenteraad van de gemeente waar de vacature open staat.
  • Het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK): Persoonsgegevens kunnen worden opgenomen in het verslag dat de Commissaris van de Koning uitbrengt over het verloop van de sollicitatieprocedure aan het Ministerie van BZK. In het geval van een benoembare kandidaat worden de persoonsgegevens van de benoembare kandidaat aan het Ministerie van BZK verstrekt.

Welke rechten heeft u?

De AVG geeft u rechten als de provincie uw persoonsgegevens gebruikt of wil gaan gebruiken:

  • Recht op inzage in uw persoonsgegevens en de verwerking daarvan door de provincie.
  • Recht op rectificatie van uw persoonsgegevens, recht op verwijdering van uw persoonsgegevens of beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens.
  • Recht op gegevensoverdraagbaarheid.
  • Recht van bezwaar tegen verwerking van uw persoonsgegevens.

Voor deze rechten biedt de wet ook uitzonderingen.

U kunt online een AVG-verzoek indienen. Gebruik hiervoor dit formulier: Inzage, correctie of verwijdering persoonsgegevens - Inleiding en inloggen (overijssel.nl)Verwijst naar een andere website. U kunt uw verzoek ook schriftelijk per post indienen. De provincie Overijssel reageert binnen 4 weken schriftelijk op uw verzoek. Om misbruik te voorkomen kunnen we u vragen om u te identificeren. Indien u een uitgebreid verzoek indient, geeft de wet de provincie Overijssel de mogelijkheid later dan de termijn van 4 weken te reageren. Wanneer de provincie Overijssel hiervan gebruik wil maken, stellen wij u hiervan op de hoogte.

Heeft u vragen?

U kunt contact opnemen met de provincie Overijssel via postbus@overijssel.nlVerwijst naar een andere website, via de contactpagina op onze website of per post. Het adres is:

Provincie Overijssel

Postbus 10078

8000 GB Zwolle.

Indien u in contact wilt komen met de Functionaris Gegevensbescherming van de provincie Overijssel kunt u mailen naar fg@overijssel.nlVerwijst naar een andere website

Klachten over de verwerking van persoonsgegevens

De provincie Overijssel helpt u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Neem dan contact met ons opVerwijst naar een andere website. Mochten wij er samen niet uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de landelijke toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Toepasselijk recht

Op deze privacyverklaring is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daarvoor bevoegde rechter in Zwolle.

Wijziging privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan altijd door de provincie Overijssel worden gewijzigd, zonder voorafgaande waarschuwing. Wijzigingen gelden vanaf het moment dat deze op de website gepubliceerd zijn. Wij raden u aan deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van de wijzigingen op de hoogte bent.